Muzejam ir šādi galvenie darbības virzieni:

 •  Vākt, saglabāt, pētīt, komplektēt un popularizēt , muzeja krājuma priekšmetus, nodrošināt to konservāciju u.c. saglabāšanas pasākumus;
 • veikt pētniecību par ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības vēsturi, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības dienestu attīstību Latvijā un publiskot muzeja pētījumu materiālus;
 • nodrošināt muzejisko vērtību brīvu pieejamību sabiedrībai, t. sk. virtuālā formā, izvietojot informāciju par muzeja krājuma priekšmetiem Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga ciparizētajā datu bāzē;
 • popularizēt ugunsdrošību un civilo aizsardzību un veikt zinātniski izglītojošu darbu sabiedrībā;
 • izstrādāt, iekārtot, uzturēt un pastāvīgi aktualizēt muzeja ekspozīcijas un izstādes;
 • nodrošināt muzeja apmeklētājiem ekskursijas vadītāju pakalpojumus, sniegt konsultācijas, gatavot un organizēt lekcijas, muzejpedagoģisko programmu nodarbības, tematiskos pasākumus un sarīkojumus;
 • veidot korektu sabiedrības izpratni par ugunsdrošību, ugunsdzēsību, civilo aizsardzību un vēlamu uzvedību katastrofu gadījumos;
 • veicināt muzeja apmeklētāju pamatiemaņas un prasmes rīcībai ekstremālos apstākļos;
 • uzturēt un attīstīt muzeja misijas veiksmīgai realizācijai nepieciešamo infrastruktūru;
 • organizēt pastāvīgu muzeja apmeklētāju ekskursiju vadītāju profesionālo zināšanu un komunikācijas iemaņu pilnveidošanu;
 • veikt aptaujas, analizēt darba rezultātus ar apmeklētājiem un pilnveidot muzeja piedāvājumu;